Σας προτείνουμε

Είστε μελετητής της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Κρήτης; Μάθετε για το περιοδικό μας "Κρητική Εστία", πως μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής του ή να δημοσιεύσετε τις εργασίες σας σ' αυτό. Περισσότερα...

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Μέλη - Εγγραφές

Κατηγορίες μελών - Εγγραφές

Εκλογή μελών

Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.

  • Τακτικά μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και πλειονότητα των 2/3 του αριθμού των μελών αυτού, κατόπιν έγγραφης αίτησης των υποψηφίων.
  • Τα αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών, από τα πρόσωπα που κατοικούν εκτός της έδρας της Εταιρείας και τα οποία μπορούν να συντελέσουν στην ευόδωση των σκοπών της.
  • Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται όπως και τα αντεπιστέλλοντα, για την έξοχη κοινωνική θέση ή επιστημονική αξία τους, που μπορούν να προστατεύσουν και να προάγουν με οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Εγγραφές

Η εγγραφή των τακτικών μελών στο μητρώο της Εταιρείας γίνεται μετά την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και την έκδοση του σχετικού διπλοτύπου, των δε αντεπιστελλόντων και επίτιμων μελών μετά την έγγραφη αποδοχή της εκλογής τους.

 

Οικονομικές υποχρεώσεις

  • Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν στην Εταιρεία δικαίωμα εγγραφής (10€) και ετήσια συνδρομή (20€). Τακτικό μέλος διαγράφεται από τα μητρώα της Εταιρείας τρεις μήνες από τη λήξη του έτους για το οποίο δεν κατέβαλε τη συνδρομή του και έπειτα από έγγραφη υπόμνηση.
  • Τα αντεπιστέλλοντα μέλη προσφέρουν στην Εταιρεία ετήσια εισφορά που καθορίζουν τα ίδια τα μέλη.
  • Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεώνονται στην καταβολή συνδρομών ή εισφορών.