Σας προτείνουμε

Γίνετε ενεργό μέλος της ΙΛΑΕΚ. Ενημερωθείτε για το σκοπό και τις δραστηριότητές της και στηρίξετε το έργο της. Περισσότερα...

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Εκδόσεις Βιβλία Ιωάννου Π. Μαμαλάκη, Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869, Χανιά, 1983

Ιωάννου Π. Μαμαλάκη, Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869, Χανιά, 1983
25,00 €

Χανιά, 1983
Σελίδες: 613

Ευθύνη έκδοσης: Γεώργιος Δ. Καψωμένος


Έργο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών με έπαθλο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • Χάρτης της Κρήτης, σελ. 15
 • Βραχυγραφίαι, σελ. 17
 • Πρόλογος του συγγραφέως, σελ. 19
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • α) Η Κρήτη κατά τον απελευθερωτικόν αγώνα του 1821-1830, σελ. 21-23
 • β) Η Κρήτη υπό την Αιγυπτιακήν εξουσίαν, σελ. 24-26
 • γ) Η Κρήτη και αι μεταρυθμίσεις της Υ. Πύλης, σελ. 27-31
 • δ) Τα εν Ελλάδι, σελ. 32-40
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ: Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
 • Μέρος Πρώτον: Τα προηγηθέντα της κυρήξεως της ενώσεως μετά της Ελλάδος και η κήρυξις ταύτης, σελ. 41-71 
 • Μέρος Δεύτερον: Τα μετά την κήρυξιν της Ενώσεως της Κρήτης μετά της Ελλάδας, σελ. 72-114
 • Μέρος Τρίτον: Τα μετά την ολοκαύτωσιν του Αρκαδίου, σελ. 115-140
 • Μέρος Τέταρτον: και άλλαι προσπάθειαι προς επίτευξιν του σκοπού της εξεγέρσεως των Κρητών και αι αντιδράσεις της Υ. Πύλης, σελ. 141-166
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
 • Μέρος Πρώτον: Σπουδαίαι ενέργειαι των εν Ελλάδι και αι πρώται συνέπειαι τούτων, σελ. 167-206
 • Μέρος Δεύτερον: Ο Ομέρ Πασάς εις Κρήτην, σελ. 207-232
 • Μέρος Τρίτον: Η διπλωματική δραστηριότης, ενώ ο Ομέρ Πασάς προσπαθεί να καταπνίξη την επανάστασιν εν Κρήτη, σελ. 233-248
 • Μέρος Τέταρτον: Από της διακοπής των εχθροπραξιών υπό των Τούρκων μέχρι της πτώσεως της κυβερνήσεως Αλεξ. Κουμουνδούρου, σελ. 248-290
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ: Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
 • Μέρος Πρώτον: Τα μετά την απομάκρυνσιν του Αλ. Κουμουνδούρου από την κυβέρνησιν, σελ. 291-320
 • Μέρος Δεύτερον: Η διπλωματική κίνησις περί την συνεχιζόμενην επανάστασιν των Κρητών, σελ. 321-355
 • Μέρος Τρίτον: Η παρά τάς εξ Ελλάδος ενισχύσεις περαιτέρω επιδείνωσις της θέσεως των επαναστατών, σελ. 356-385
 • Μέρος Τέταρτον: Διάφοροι ενέργειαι προς ενίσχυσην της επαναστάσεως και πρόληψιν της καταρεύσεως, σελ. 386-412
 • Μέρος Πέμπτον: Το θλιβερόν τέλος της επαναστάσεως, σελ. 413-432
 • Μέρος Έκτον: Διακοπή και αποκατάστασις των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, σελ. 433-455
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 • α) Το κλείσιμον των λογαριασμών των Επιτροπών, σελ. 456-457
 • β) Τελειωτικός επαναπατρισμός των προσφύγων, σελ. 458-459
 • γ) Συνταξιοδότησις Κρητών από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, σελ. 460-464
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, σελ. 465-471
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 • Αναφορά προς τον Σουλτάνον 14 Μαΐου 1866, σελ. 472-476
 • Υπόμνημα προς τας τρεις Μεγάλας Δυνάμεις 15 Μαΐου 1866, σελ. 477-479
 • Ο Οργανικός Νόμος της Κρήτης 1868, σελ. 480-484
 • Γενική Συνέλευσις των Κρητών, σελ. 485-488
 • Επίθεμα, σελ. 489-578
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 579-588
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ, σελ. 589-605
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, σελ. 607-613